การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Resistance to Synthetic Pyrethroids in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - สิงหาคม 2014, หน้า 577-586