การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธรรมนูญ คำหรุ่ม, "เครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 13 , 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย