ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 7-1
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, exNartrapee Ponyai, "The Effects of Circuit Training with Elastic upon Health-Related Physical Fitness of Undergraduate Students", International Seminar of Sport Culture and Achievement ISSCA 2014 "Global Issues of Sport Science&Sport Technology evelopment", 23 - 24 เมษายน 2014, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย