การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

  • inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์