ผลของปัจจัยบางชนิดต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในผักกาด เขียวปลี