การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถพล แก่นสาร, exน.ส.วิราพร ชีวะพานิช, "Effects of Sowing and Planting Biosubstrates Supplemented with Trichoderma harzianum on Growth and the Control of Lettuce Root Rot Caused by Pythium aphanidermatum", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exอรรถพล แก่นสาร, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย