การใช้กากมันสาปะหลังหมักยิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคขุนทาจิมะภูพาน