เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fashion Consumer Segmentation through Socio-Lifestyle", The Research Journal of the Costume Cultutre, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 301-308
Publish Year International Conference 2
2013 exสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the Relationship between Symbols in Ideal Look Towards Attitudes, Taste and Values of Each Male Homosexual Group", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล, "Fashion Consumer Segmentation Through Socio-Lifestyles, Attitudes and Goals of Life: Classification of Bangkok Samples", 2012 International Textiles & Costume Culture Congress "Fashion, Design and Colour Technology", 5 - 7 ตุลาคม 2012