การกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย