สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล

Publish Year National Journal 2
2018 inนางพัชรี อำรุง, "Leaf Anatomy and Minimal Structure in Leaves of Hydrocotyle umbellata L., Obtainedfrom Water Stress, were Examined under Electron Microscope and Light Microscope", Microscopy and Microanalysis Research The Journal of The Microscopy Society of Thailand., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 29-33
2014 inนางพัชรี อำรุง, "Anatomy of Ruellia tuberosa L. under Microscopic", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 33-35
Publish Year International Conference 3
2019 inนางพัชรี อำรุง, exนายภานุุมาศ โคตรพงศ์, "Ultrastructure Studies of fungus Colletotrichum gloeosporioides Cause of Anthracnose disease of mango by Microscope Technique.", ประชุมวิชาการ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36), 26 - 29 มีนาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางพัชรี อำรุง, "The structure of Pandanus amaryllifolius Roxb. by optical microscopy and transmission electron microscopy", 11th Asia-Pacific Microscopy Conference 33 rd Microscopy Society/39 th Anatomy Association- of Thailand Annual Conference, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Cell wall Structure of Translucent cells of Mangosteen Fruit", The 7th International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit crops, 19 - 25 พฤษภาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inนางพัชรี อำรุง, "Anatomical study of Hydrocotyle umbellata L. using technique Transmission electron microscopy and Light microscopy", ประชุม วิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 , 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางพัชรี อำรุง, "Anatomy of Ruellia tuberosa L. under Microscopic", The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand , 29 - 31 มกราคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย