การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจเชื้อ Shigella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเทคนิคพีซีอาร์

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554

  • inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

  • inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2014 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Optimization of the PCR-ipaH Primers for the Detection of Shigella spp.", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Development of Primer for Detection of Shigella spp. Contaminated in Foods by PCR Technique", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)