การพัฒนาเทคนิครีเวอร์สจีเนติกส์ของเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย

  • สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2556)

  • inดร.พัชรา เผือกเทศ, อาจารย์

  • inดร.พัชรา เผือกเทศ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์