งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-52
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในปริทรรศน์ของนักวิจัยต่างสาขา", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน", 4 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย