การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงแบบ solid state เพื่อควบคุมโรคใบจุดในผักคะน้าและโรคเน่าคอดินในผักกวางตุ้ง