ผลของมอลโตเด็กตรินซ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงด้วยวิธีทำแห้งแบบระเหิด

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

  • inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี