โครงการสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13

Publish Year International Journal 2
2015 exSwittra Bai-Ngew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Effect of microwave vacuum drying and hot air drying on the physicochemical properties of durian flour.", International Journal of Food Science and Technology., ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 305-312
2013 exRungcharoen, P., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, exFerket, P.R., inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler diets", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 1732-1741
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวสวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Weibiao Zhou, "Electronic nose profiles of unripe and fully ripe durian flour from hot air drying and microwave vacuum drying", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore , 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์