การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช