การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวเพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักคะน้าและโรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้ง