การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, "โครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", Educational Internationalisation, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 25-42
Publish Year National Journal 2
2014 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย", ครุศาสตร์ จุฬาฯ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-80
2014 exรศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", วิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 301-323