การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SMMS เพื่อประมาณอายุยางพารา