การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ปิยนารถ ศรชัย, "ผลของอาหาร Zarrouk ที่ค่าpH ต่างกันในการเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Maxima ในการเลี้ยงระดับใหญ่", Journal of Medical and bioengineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 266-269
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปิยนารถ ศรชัย, "Effects of Different Initial pH of Modified Zarrouk Medium on Large-scale Spirulina maxima Culture", Journal of Medical and Bioengineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 266-269
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวปิยนารถ ศรชัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของอาหาร Zarrouk สูตรดัดแปลงที่ระดับ pH เริ่มต้นต่างกันที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วง lag phase รงควัตถุและรูปร่างของ Spirlina maxima ที่เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม", Algae and plankton from basic to sustainable applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exปิยนารถ ศรชัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การใช้Spirulina maxima ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของโรงงานวุ้นเส้นและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากSpirulina maxima", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย