มอดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก

Publish Year International Journal 2
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interfragmentary Modulus", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, เมษายน 2012, หน้า 372-375
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of the bone-plate whole spacing on the interfragmentary strain", Journal of Computer Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 159-162