สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา