การศึกษาความหลากหลายและการปรับตัวของมอลลัสก์ป่าชายเลนในอ่าวไทย

Publish Year International Journal 1
2016 exTemkin, I, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, "Morphology and taxonomy of Isognomon spathulatus (Reeve, 1858), a cryptic bivalve from the mangroves of Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 4107, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 141-174
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, "มอลลัสก์ในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทย: ความหลากหลายและการปรับตัว", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (e-book version), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 114-124