การสังเคราะห์และวัดสมบัติของดีบุกออกไซด์แบบผงและฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นหัววัดแก๊ส