การทำนายคุณภาพการให้บริการของเว็บเซอร์วิส

Publish Year National Conference 1
2010 exเมธาวรรณ ใจไว, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายคุณภาพการให้บริการของเว็บเซอร์วิสด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย