ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Age and Iron Injection on Performance and Hematological Values of Sheep during Venipuncture Period", Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, 30 พฤศจิกายน 2012, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย