การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

Publish Year National Journal 1
2016 exฤกษ์พงษ์ โคตรมา, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 21-30
Publish Year National Conference 1
2012 exเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exวนิดา อาจกล้า, "การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล", สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม. , 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย