สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, exJommark, Naruemon, "Efficacy of Neutral Electrolyzed Water for Reducing Pathogenic Bacteria Contaminating Shrimp", JOURNAL OF FOOD PROTECTION, ปีที่ 77, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014, หน้า 2176-2180
Publish Year International Conference 1
2011 exนางสาวนฤมล จอมมาก, inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibition Effect of Neutral Electrolyzed Water on Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus", The first international Fisheries Symposium (IFS2011), 3 - 5 ตุลาคม 2011, Terranganu มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนฤมล จอมมาก, "Efficacy of Neutral Electrolyzed Water (NEW) in Reducing Pathogenic Bacteria Commonly Contaminated in Seafood", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 2556, 7 - 8 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย