สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตไฮโดรเจน