การทดลองเบื้องต้นในการตรึงเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rubrivivax gelatinosus SB24