ปั๊มความร้อนที่ใช้เครื่องยนต์ โดยใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง