ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 36-48
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, "Attitude toward Physical Education by Science Classroom Students at Kasetsart University Laboratory School, Educational Research and Development Center under Supervision by collaboration Project between Kasetsart University, kamphaengsaen Campus and Ministry of Science and Technology.", Indian Ocena Comparative Education Society -IOCES 3rd Conference, 21 - 23 มกราคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย