การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ

Publish Year National Conference 1
2012 exรุ่งทิพย์ พุ่มกุมาร, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย