แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2015 exChang-ying Ruan, exLi Zhang, exWan-wan Ye, exXiu-chao Xie, exRattanaporn SRIVIBOOL, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, exZi-xin Deng, exKui Hong, "Streptomyces ferrugineus sp. nov., isolated from mangrove soil in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 107, มกราคม 2015, หน้า 39-45
2015 exPaweena Suksaard, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRattanaporn SRIVIBOOL, exQingyi Xie, exKui Hong, exWasu Pathom-aree, "Jiangella mangrovi sp. nov., isolated from mangrove soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 2569-2573
Publish Year National Conference 1
2013 exธนากร ยิ้มใย, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างไซเดอโรฟอร์ และกิจกรรม L-asparaginase ของแอคติโนมัยสีทจากป่าชายเลน", งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (The 29th National Graduate Research Conference), 25 - 26 ตุลาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย