การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์