การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มความร้อนโดยการใช้ความร้อนทิ้งจากไปเสียของเครื่องยนต์แก๊ส