การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร

Publish Year International Conference 3
2019 exศิวนาถ ไทยภักดี, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาคิน มาสกุลรัตน์, "Creating Community Participation for Prototype Community of Sludge Utilization in Economic Crop Cultivation", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอรทัย เชื้อวงษ์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวี จันทร์วงษ์, "Applicability of Royal LERD Vertical Flow Constructed Wetland Model for High Efficiency of Color Absorption along with Second Treatment of Beverage Wastewater", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนพวรรณ เสมวิมล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exทวีพร กัณณีย์, exศิวนาถ ไทยภักดี, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, exนาวี จันทร์วงษ์, exชาตรี นิ่มปี, "Promoting Beneficial Sludge Utilization for Crop Production through Agricultural Community CSR Program around Beverage Production Plant", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exชาตรี นิ่มปี, exทวีพร กัณณีย์, "บทบาทของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย