การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชัยสงคราม ชัยยวงศ์, "การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ส.ป.ป.ลาว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 55-73
Publish Year National Conference 1
2011 exชัยสงคราม ชัยยวงศ์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ส.ป.ป. ลาว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย