การศึกษาประเมินผลการดำเนินโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม"