การพัฒนามุมมองธรรมชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ของครูก่อนประจำการผ่านการฝึกงานวิทยาศาสตร์