โครงการเดี่ยว

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Holy basil (ocimum sanctum linn.) Essential oil delivery to swine gastrointestinal tract using gelatin microcapsules coated with aluminum carboxymethyl cellulose and beeswax", Journal of agricultural and food chemistry, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 12641-12648