แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย