การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่โดย กระบวนการทางเคมีในรูปวัสดุผสม