ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exSchreinemachers, P., exPananurak, P., exTipraqsa, P., "Pesticides, external costs and policy options for Thai agriculture", Environmental Science and Policy, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 103-113
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exPepijn Schreinemachers, exPiyatat Pananurak, exPrasnee Tipraqsa, "The Externalities of Pesticide Use in Upland Agriculture in Northern Thailand", the International Scientific Conference "Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas" at Hohenheim University, Stuttgart, Germany from 16-18 April 2012, 16 - 18 เมษายน 2012, Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exDr. Pepijn Schreinermacher, exดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, exดร. ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา, "ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2555 "การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช", 15 - 16 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย