การศึกษาเชิงไฟไนต์อิลิเมนต์ของการตอบสนองเชิงความเค้นของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบแถบลูกฟูกสองทาง