การประมาณการมูลค่าระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าประเทศไทยของผู้ใช้ไฟฟ้า