การจัดทำพิกัดตำแหน่งประตูน้ำด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ของการประปานครหลวง