ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในงานของครูอาชีวศึกษาไทย