การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน

Publish Year International Journal 2
2013 exสเรขา วรนุช, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packaging", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 586-592
2013 exWoranuch, S, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: I. Thermal stability improvement of eugenol through encapsulation", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 578-585
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Thermal stability improvement of eugenol by encapsulating into chitosan nanoparticles", the 9th European Congress of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands, 21 - 25 เมษายน 2013, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์